“Neftmaştəmir”in maliyyə zərəri artmaqdadır

“Neftmaştəmir”in maliyyə zərəri artmaqdadır

Banker.az şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, ötən il ₼62 962 xalis zərər edib.

Onun əsas əməliyyat gəlirlərinin həcmi ₼811 926 olmaqla öncəki ildən 49.5% yuxarı olub, lakin əsas əməliyyat xərclərinin həcmi illik müqayisədə 55% artımla ₼892 152-yə çatması onun əsas əməliyyat zərərini ₼80 226 manata çatdırıb.

Şirkətin ₼24 410 gəliri və ₼7 846 xərcindən sonra onun zərəri illik müqayisədə ₼22 994-dən ₼62 962-yə yüksəlib. Bununla da onun yığılmış zərəri ₼1 660 994 təşkil edib.

manatla

31 dekabr

2021-ci il

31 dekabr AKTİVLƏR Uzunmüddətli aktivlər Torpaq, tikili və avadanlıqlar 152 797 112 104 Qeyri-maddi aktivlər – – İnvestisiyalar – – 152 797 112 104 Qısamüddətli aktivlər Ehtiyatlar 714 064 864 956 Qısamüddətli debitor borcları 773 908 651 876 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 466 4 158 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 40 40 Sair qısamüddətli aktivlər 473 115 480 346 1 961 593 2 001 376 CƏMİ AKTİVLƏR 2 114 390 2 113 480 KAPİTAL Səhmdar (nizamnamə) kapitalı 291 880 291 880 Kapital ehtiyatları 818 216 818 216 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (1 660 994) (1 598 032) CƏMİ KAPİTAL (550 898) (487 936) ÖHDƏLİKLƏR Qısamüddətli öhdəliklər Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 8 377 – Qısamüddətli kreditor borcları 75 414 75 414 Sair qısamüddətli öhdəliklər 2 581 497 2 526 002 2 665 288 2 601 416 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 665 288 2 601 416 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2 114 390 2 113 480

MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT

Əsas əməliyyat gəlirləri 811 926 543 012
Əsas əməliyyat xərcləri (892 152) (573 719)
Əməliyyt mənfəəti (zərəri) (80 226) (30 707)
Sair əməliyyat gəlirləri 24 410 14 262
Sair əməliyyat xərcləri (7 846) (6 549)
Fövqəladə gəlirlər 700
Fövqəladə xərclər
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) (62 962) (22 994)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (62 962) (22 994)
Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı